Činnosti s dětmi

Výchovné programy
provádějí každý den v dopoledních hodinách dětské sestry. Vedle ošetřovatelské činnosti se snaží u dětí  rozvíjet jednotlivé složky výchovy. Pravidelně se střídají tyto činnosti:

Rozumová výchova – je zaměřená na poznávací procesy a řečové schopnosti dětí, paměť a pozornost. Děti se učí např. poznávat základní předměty denní potřeby, třídit předměty dle velikosti, barvy a tvaru. Seznamují se s děním v přírodě a s věcmi okolo sebe.

Výtvarná výchova - rozvíjí spontánní tvořivost dětí a učí je grafomotorice. Používáme pastelky, voskovky, uhel, vodové barvy, tuše, špejle a měkkou tužku. Patří sem také práce s plastelínou a lepidlem.

Pracovní výchova – podporuje dovednosti v oblasti sebeobsluhy a při manipulaci s předměty, jemnou a hrubou motoriku dítěte. Využívá se např. stavění kostek do délky a výšky, navlékání korálků, různé skládačky.

Hudební výchova – zahrnuje poslech zpěvu a vlastní zpěv dětí, je možné sladit poslech hudby s pohybem. Děti si mohou zkusit zahrát na jednoduché hudební nástroje -  hůlky, dřívka, činely, bubínek, tamburína, triangl

Tělesná výchova – znamená aktivní pohybovou činnost. K procvičení celého těla využíváme různé pomůcky - kuželky, míčky, praporky, šátečky. Obsahuje i relaxaci a hudebně pohybovou hru.

 
Fyzioterapie
Je léčebný systém, který pomáhá dětem s určitými poruchami hybnosti. Zahrnuje několik metod a konceptů, které zlepšují hybné postižení a podporují normální pohybovou aktivitu. Fyzioterapeut sestavuje na základě svých zkušeností a potřeb pacienta individuální léčebný program, jehož cílem je zlepšení pohybové aktivity a zkvalitnění života. Důležitá je spolupráce s rodiči, ale také s ostatními specialisty jako je neurolog, ortoped, psycholog, logoped atd.

V našem zařízení využíváme několik metod:
  • Vojtova reflexní lokomoce
  • Bobath koncept
  • Respirační fyzioterapie - pro děti s astmatem a cystickou fibrozou
  • Medical taping concept - léčebný a sportovní tejping
  • Hydroterapie - vodoléčba


Pediatrická a psychologická péče
Dětská lékařka pravidelně sleduje zdravotní stav dětí. Psycholožka provádí vývojovou diagnostiku a hodnotí úroveň psychomotorického vývoje u každého dítěte.


Logopedie
Spolupracujeme s klinickou logopedkou Mgr. Naďou Jozífkovou. S vybraným dítětem pravidelně provádí logopedická cvičení staniční sestra.